"Madencilik ve Çevre Çalıştayı" MTA ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi

Madencilik ve çevre konularının kapsamlı olarak ele alınıp tartışıldığı “Madencilik ve Çevre Çalıştayı” MTA'nın ev sahipliğinde 21 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya; ilgili kamu kurumlarından, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden çeşitli temsilciler katılmış ve güncel gelişmeler ışığında konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı.

Derneğimizi temsilen çalıştaya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali EMİROĞLU, Genel Sekreter Sayın Dr. Ercan BALCI ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Barış ERDEM katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali EMİROĞLU sunum yaparak çalıştaya katkılarını sundu.

Çalıştayda, Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi, küresel etkinliğinin güçlendirilmesi ve toplumumuzun refah düzeyinin artırılması için çevreye duyarlı uygulamalarla madencilik sektörünün geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu ve günlük yaşantıda kullandığımız araç ve gereçlerin tamamına yakın bir bölümünün doğrudan ya da dolaylı olarak maden ve enerji kaynaklarından elde edildiği vurgulandı. Bu nedenle; yeraltı zenginlikleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Ülkemizde, milli çıkarlarımız ve toplumumuzun refahı için madencilik sektörünün desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Çalıştay kapsamında madencilik faaliyetlerine yönelik olarak, Ülkemizin ve Milletimizin çıkarlarına hizmet edecek ve çevresel hassasiyetler gözetilecek şekilde çeşitli öneriler ortaya konulmuş ve bir sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. “Madencilik ve Çevre Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” ekte sunulmuştur.