Türkiye Madenciler Derneği taslak ulusal yeterlilikleri görüşe sunmuştur

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Türkiye Madenciler Derneği (TMD)’nin MYK’dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin ulusal yeterlilik hazırlamak üzere Kuruma iletmiş olduğu talep değerlendirilmiş ve MYK ile TMD arasında “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 27/03/2018 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ulusal yeterlilik hazırlama süreci başlamıştır.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşun hazırladığı taslak yeterliliklerin Ulusal Yeterlilik olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

  • ·  Görevlendirilen kuruluş taslak yeterlilikleri ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak yeterliliğe aktarılır. Nihai taslak, görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulur.
  • ·   Taslak yeterlilik üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.
  • ·     İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan yeterlilik MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanır.

TMD ’nin İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslaklara ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız söz konusu taslakların kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Aşağıdaki taslak meslek standartlarına ilişkin görüş formlarını doldurup word formatında 15.10.2018 tarihine kadar info@turkiyemadencilerdernegi.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Görüş ve Değerlendirme Formu - Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü  

Görüş ve Değerlendirme Formu - Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü  

Görüş ve Değerlendirme Formu - Numuneci (Maden)

Görüş ve Değerlendirme Formu - Yeraltı Üretim İşçisi

Görüş ve Değerlendirme Formu - Reaktif Hazırlayıcı

Görüş ve Değerlendirme Formu - Nezaretçi (Maden)

Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3)

Mekanik (Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü (Seviye 3)

Numuneci (Maden) (Seviye 3)

Yeraltı Üretim İşçisi (Seviye 4)

Reaktif Hazırlayıcı (Seviye 4)

Nezaretçi (Maden) (Seviye 5)