Tüzük
TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1- Derneğin adı: TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ’ dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur.
Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülecek il ve ilçelerde, yurt dışında temsilcilik açılabilir, kapatılabilir. Temsilcilikler çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına gönderir.

II- DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ:
Madde 2- Derneğin amacı: Dernek Türkiye'de ülke madenciliğini örgütlemek, bilgi ve çalışmalarını üyelerine duyurmak, sektörün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Madde 3- Dernek Üyeliği: Dernek Tüzüğü ve bu Tüzükte yazılı Dernek amaçlarını benimseyen; öncelikle Tüzüğün 2. Maddesinde yazılı kapsam ve niteliklere haiz yerli ya da yabancı sermayeli kamu ve özel kuruluş mensuplarından 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile aynı şartlara haiz fiil ehliyetine sahip tüzel kişilikler Derneğe üye olabilirler.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
Dernek Yönetim Kurulu'nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde, bir yere itiraz edilemez.
Yabancı ülke vatandaşı olup, derneğe üye olmak isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcilerinin Türkiye 'de ikamet tezkeresine sahip olmaları şarttır.
Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri derneğe üye olamazlar.
Hiç kimse üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz.

Uğraşı alanı:
Madde 4-                   
a) Ülke madenciliğini geliştirici, koruyucu. Üyeleri arasında ilgili, bilgi ve dayanışmayı arttırıcı çalışmalarda bulunmak;
b) Madenciliğin teknik ve ekonomik gelişmesi için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunarak, üyelerini aydınlatmak ve sonuçları üyelerinin yararına sunmak;
c) Ülkenin madencilik sektörünü ilgilendiren her türlü konuda yetkililerce yapılacak yasal ve idari düzenlemelere yardımcı olmak, bu amaçla araştırma ve incelemeler yaptırarak bu sonuçlara göre önerilerde bulunmak ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, sonuçlarını izlemek ve yayın organları kanalıyla kamuoyunu aydınlatmak;
d) Dünya Madencilik çalışmalarını yakından izlemek, bilgi toplamak, elde ettiği sonuçları üyelerinin ve yetkililerin bilgilerine sunmak,
e) Dünyadaki ekonomik ve ticari değişimleri yakından izleyerek maden üretim miktarları ile satış fiyat ve şartlarını, sektördeki yenilik ve gelişmeleri üyelerine ve yetkililere aktarmak;
f) Madenciliğin sektör bazında gereksinmelerini karşılamak amacıyla ulaşım, tarife, demir, deniz ve karayolları iskele ve liman işlerinde kolaylıklar sağlayacak araştırmalar yapmak;
g) Madencilik kuruluşlarının ve işletmelerinin gereksinme duydukları teknik elemanların, finansmanın, üretim araçları ile yardımcı malzemenin v.b. sağlanmasında yardımcı olabilmek amacıyla araştırma ve incelemelerde bulunmak;
h) Madencilik kuruluşlarının çalışmalarını izleyerek ülkenin ve sektörün yararına çalışmaları için dernek üyelerine bilgi vermek;
i) Derneğin amaç ve gayesi olan ülke madenciliğinin gelişmesi ve dünya madenciliği arasında layık olduğu yeri alması için mesleki ve teknik toplantılar düzenlemek ve düzenlenen benzer toplantılara katılmak, her türlü mesleki yayın yapmak, sektör yararı için gerek gördüğü girişim ve çalışmalarda bulunmak;
k) Sektörün gerek duyduğu yardımcı personelin yetiştirilebilmesi için kurs, seminer ve kongreler düzenlemek, bu konularda ilgili kuruluş ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak;
l) Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapan diğer yasal kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sağlamak;
m) Dernek tüzel kişiliği amaçlarını gerçekleştirmekte faydalı gördüğü ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren üst kuruluşlara Genel Kurul kararı ile üye olabilir veya üyelikten çıkabilir;
n) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir, federasyon kurabilir, Federasyonlara kurucu üye ve ya üye olabilir. Bu kuruluşlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez;
o) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz. Yönetim Kurulu bir önceki dönemin gelir miktarının yarısını geçecek şekilde borçlanamaz.  Borç vadesi bir sonraki Genel Kurul tarihini geçemez.
ö) Dernek, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği ile Sektörel Dernekler Federasyonu'nun üyesidir.

Madde 5- Dernek izne tabi işler ve yasaklar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. Siyaset ve ticaretle uğraşmaz. 5253 sayılı Dernekler Yasasındaki yasaklara uyar.

III- DERNEĞİN KURUCULARI:
Madde 6- Derneğin kurucuları, adı, soyadı, meslek, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilenlerdir.

 1. Kendisine bağlı işletmeler adına ETİBANK, Galata Bankalar Cad. T.C.
 2. Türkiye Krom Müstahsilleri Komitesi adına Başkan vekili General Selahattin Adil, Galata Sigorta Han, T.C.
 3. Linyitçiler Derneği adına Yüksek Maden Mühendisi Nadir Hakkı Önen, Soma T.C.
 4. Fethiye Şirket-i Madeniyesi T.A.Ş. adına Yüksek Maden Mühendisi Reşit Osman Gencer, Galata Muradiye Han. T.C.
 5. Maden Arama ve İşletme Şirketi adına avukat Kemal Onurad, Galata Sermet Han. T.C.
 6. Yüksek Maden Mühendisi Hadi Yener, Ankara Yenişehir İzmir Cad. 18,T.C.
 7. Özdemir Antimuan Madenleri Ltd. Şti. adına Tacir Ragıp Özdemiroğlu, Galata Voyvoda Cad. Ankara Han. T.C.
 8. Türk Maadin A.Ş. nin adına Avukat Hamit Karaorman, Beyoğlu Yeni Han 45-52 T.C.
 9. Yüksek Maden Mühendisi Canik Verter, Karaköy Palas 3-20 T.C.
 10. Orhan Brant ve şürekası Krom Komandit Şirketi adına tacir Orhan Brant, Galata Perşembe Pazarı Aslan Han. T.C.
 11. Kromit şirketi adına tacir Oğuz Akal, Tophane İskele Cad. No: 28/1, T.C.

IV-DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
Üye Nitelik ve Şartları:
Madde 7- Üçüncü maddedeki niteliklere sahip ve Dernek Yönetim Kurulunun en az 2 üyesinin önerisiyle, 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanmaya yetkili ve 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın yasakladığı sakıncaları bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Hileli ve taksiratlı olarak iflas edenler veya konkardota yapmış olanlar Derneğe üye olamazlar. Derneğe girmek için başvuruda bulunanların konumları ve nitelikleri Yönetim Kurulunca incelenir. Uygun bulunanlardan tüzüğün bütün hükümlerini kabul ettiklerine dair imzalı bir başvuru belgesi alınır. Gereken işlemler 5253 sayılı yasaya uygun olarak yapılır.
Dernek üyeliği çeşitleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Onur Üyesi
2- Gerçek Kişiler
3- Tüzel Kişiler
a- Maden Üreticisi Olan Tüzel Kişiler
b- Maden Üreticisi Olmayan Tüzel Kişiler
Yönetim Kurulu, üye çeşitlerine göre giriş ve aylık aidat tutarlarını tespit etmeye, azaltmaya ve artırmaya yetkilidir.

Onursal Üyelik
Derneğe, mesleğe, Ülke madenciliğine, Ülkeye ya da insanlığa anlamlı ve seçkin hizmetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üye yapılabilir. Onursal Üyelerin oy hakkı yoktur, aidat ödemezler.

Üyelikten Çıkma:
Madde 8- Her üye yazılı başvurusu halinde Dernekten çıkabilir. Bu gibi üyeler aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9- Yasal ehliyetini yitiren, Dernek ve uğraşı konuları aleyhinde çalışmalarda bulunan veya onur kırıcı harekette bulunan, aylık ödentilerini ödememekte ısrar eden, 5253 sayılı Dernekler Yasası yasaklarını çiğneyen üyeler hakkında Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarma kararı verilebilir. Bu karara itiraz organı yapılacak ilk Genel Kuruldur.

  V- DERNEĞİN ORGANLARI DERNEK GENEL KURULUNUN YAPILIŞI ve TOPLANMA ZAMANI

Madde 10- Derneğin Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.
Tüzel kişi üyeler, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine tüzel kişi olarak seçilirler. Tüzel kişi üyeler Genel Kurulda ve seçildiği Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, Genel Kurulda ve seçildiği Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunda görev yapacak ve oy kullanacak kimse tüzel kişi tarafından yeniden belirlenir. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin gerçek kişi üyeler için öngörülen üyelik koşullarını haiz olması gerekir.

Genel Kurulun Toplanması:
Madde 11- Genel Kurul usul ve yönetmelikler çerçevesinde Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Genel Kurul her iki yılda bir Mayıs ayı içinde olağan toplanır. Ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplantı yapar. Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamasa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.
Toplantıya çağrı, Yönetim Kurulu'nca günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önceden üyelere duyurmak suretiyle yapılır. Bu duyuruda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının ne zaman, nerede yapılacağı da belirlenir.

Genel Kurulun Çalışması, Görev ve Yetkileri:
Madde 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Genel Kurula bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçilir. Genel Kurul zabıtları ve kararları Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Yazman tarafından imzalanır ve özeti yazı ile bütün üyelere bildirilir. Genel Kurul gündem dışında çalışma yapamaz. Genel Kurulun onda biri tarafından Genel Kurul gündemine yeni bir madde ilave edebileceği gibi gündemin maddelerinin sıraları da değiştirilebilir.
Genel Kurul Dernek ve Yönetimi hakkında yasalar çerçevesinde her türlü kararlar verme yetkisine sahiptir. Örneğin Yönetim Kurulu'na üye seçmek, yıllık hesapları ve bütçeyi incelemek ve onaylamak, Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek, Yönetim Kurulunu aklamak, Denetim Kuruluna üye seçmek, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi ve Dernek varlıklarının tasfiyesi ve tasfiye şekli hakkında karar vermek, Derneğin üyesi olduğu Federasyonlara delege seçmek ve Derneğe taşınmaz malların alım satımını yapma, yetkileri Genel Kurula aittir.

Yüksek İstişare Kurulunun Teşkili, Çalışma Usulleri, Görev ve Yetkileri:
Madde 13-

Yüksek İstişare Kurulu, Derneğin en üst danışma organıdır. Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süre için seçilen 15 kişi ile Yönetim Kurulu eski Başkanları ve Yüksek İstişare Kurulunun eski Başkanlarından oluşur.  Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçimi yapar. Aynı üye üst üste iki dönem başkan seçilebilir. 

Yüksek İstişare Kurulu, ihtiyaç duyulması durumunda Dernek Yönetim Kurulunun çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul başkanı alınan kararları Yönetim Kurulun onayı ile kamuoyuna duyurabilir.

Kurul kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, belediyeler, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları, Dernek ve Vakıflar ile Kurul üyesi olmayan dernek üyeleri bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve görüş alışverişinde bulunulmak üzere devamlı veya geçici olarak Kurul Başkanlığınca davet edilebilirler. Bu kişiler Kurulda yapılacak oylamalara katılmazlar. 

Yüksek İstişare Kurulunun başlıca görevleri: madencilik sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve sektörün gelişmesine katkı sağlayacak politikaları ve uzun vadeli stratejileri yönlendirecek tavsiyelerde bulunmak, Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek, Yönetim Kurulunun talep ettiği konularda değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.

VI- YÖNETİM ve DENETİM KURULLARININ NE ŞEKİLDE ŞEÇİLECEĞİ, ASIL ve YEDEK ÜYE SAYILARI, GÖREV ve YETKİLERİ
Yönetim Kurulu:
Madde 14- Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilmiş 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Bu zaman içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu içeriden ücretsiz veya dışarıdan ücretli bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter kanun, tüzük, kararname ve tebliğler, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu Başkanının veya yokluğunda vekilinin yürürlükteki yasalar çerçevesinde vereceği talimatlara göre görevini ifa eder. Yazışmaları Genel Sekreter yürütür. Derneği Başkan ve Başkan Yardımcısı temsil eder.

Yönetim Kurulunun Toplanması, Görev ve Yetkileri:
Madde 15- Yönetim Kurulunun en az ayda bir defa toplanması şarttır. Toplantı üyelerden yarısının fazlasının bulunmasıyla yapılır ve kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu 5253 sayılı Dernekler Yasasıyla ilgili maddeleri çerçevesinde işbu tüzük ve Genel Kurul kararları dairesinde Derneğin bütün çalışmalarını idare ettiği gibi Derneğin kuruluş maksadına uygun çalışmaları da yapar. Amaca varmak için bütün yetkilerini kullanır, görevlerini yerine getirir. Kadro ve gider bütçelerini Genel Kurula sunmak üzere düzenler. Personel alır ve çıkarır. Gerektiği hallerde bilumum kurullar ile yurtiçi ve yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçer. Derneği resmi kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder.

Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi:
Madde 16- Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu Derneğin, tüzüğünden gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Dernek 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile 4771 sayılı Medeni Yasanın 62.’inci maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri söz konusu yasa ve yönetmeliklerde ön görülen şekilde tutar. Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

VII- DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 17-Derneğin gelir kaynakları,

 1. Giriş ve aylık aidat miktarlarını Yönetim Kurulu belirler.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernekçe yerine getirilen mesleki ve sosyal hizmetler karşılığı,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Dernek amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan geliri temin etmek amacıyla iktisadi işletme kurabilir, ancak kurulacak bu iktisadi işletme; maden arama, projelendirme, işletme, zenginleştirme ve maden cevheri ve mamullerinin ticaretini, alım-satım, ihracat ve ithalatını yapamaz.
 7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 18- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 19- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

VIII- DERNEĞİN YÖNETİM ŞEKLİ
Madde 20- Derneği Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, bütün resmi kurum ve kuruluşları ve her türlü özel ve tüzel kişilere karşı Başkan, Başkan yardımcısı temsil ederler. Dernek adına bankalarda ve mali kuruluşlarda mevcut hesaplardan para çekmeye ve bu hesaplara para yatırmaya Başkan ve Başkan Yardımcısından biriyle Sayman ortaklaşa imza koymaya yetkilidirler.

IX- TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK
Madde 21- Dernek Ana Tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3'ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak, toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. Tüzükte ve Dernek adresinde yapılan değişiklikler hakkında 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu tüzük hükümleri uygulanır.

X- DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALLARIN TASFİYESİ
Madde 22- Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Yasasının 15. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür.
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıda Derneğe kayıtlı ve Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ ünün hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak, Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur.
Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder. Genel Kurul karar almadığı takdirde Derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devir edilir.
Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 23- Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

Ali EMİROĞLU 
Başkan  
Mehmet YILMAZ
2. Başkan   

M. Zeki SAYILIR
2. Başkan
     
Ercan BALCI
Genel Sekreter
A. Serra SARP
Sayman
Barış ERDEM
Üye
     
Savaş ŞAHİN
Üye
Ramazan YÖN
Üye
Arman KOÇAL
Üye
Top